Spin®injecties

De Spin®-injectietechnologie biedt in vele gevallen een oplossing voor de beperkingen en nadelen verbonden aan de klassieke direct-push technologie. Zo biedt deze innovatieve techniek onder andere volgende voordelen:

Lagere injectiedrukken

Gezien de bodem niet gecompakteerd of versmeerd is ter hoogte van het injectiepunt, kan met lagere injectiedrukken worden gewerkt voor een zelfde gerealiseerde debiet en zijn bijgevolg de risico’s op blow-out, ongewenste fracturing, dagzomen van de injectievloeistof en reflux via de injectiestangen zeer beperkt.

Grotere injectievolumes

Dankzij de lagere injectiedrukken en dus de verminderde kans op vorming van ongewenste voorkeurskanalen, kunnen grotere volumes worden geïnjecteerd wat resulteert in grotere invloedstralen van elk injectiepunt. Volumes groter dan 600 L per meter werden reeds met succes geïnjecteerd.

Bodems met beperkte doorlatendheid

Bodems of bodemlagen met een beperkte of lage permeabiliteit worden gekenmerkt door een hoog percentage aan leem- en kleideeltjes. Deze bodemtypes zijn gevoelig voor compaktie en versmering waardoor fracturing, dagzomen, blow-out en reflux heel vaak optreden bij de traditionele DPT injecties. Aangezien compaktie en versmering nagenoeg niet optreedt met de Spin® injectie technologie, vormt het injecteren in leem- of kleibodems geen probleem. Uit ervaring werd bovendien vastgesteld dat zelfs een grote invloedstraal kan worden behaald in deze bodemtypes.

Homogene verspreiding

Met het Spin® meet- en loggingsysteem kan het gewenste injectievolume per meter op voorhand exact worden ingesteld wat toelaat om het gewenste volume aan product homogeen over het ganse te behandelen dieptetraject te injecteren Als gevolg wordt het product toegediend in elke bodemlaag van sterk heterogene bodems en worden dunne bodemlagen niet overgeslagen. Tijdens de injectie wordt het injectievolume elke centimeter geregistreerd. Op deze manier kan naderhand worden nagegaan hoe de injectie in de praktijk werd uitgevoerd in vergelijking met het initiële theoretische plan.

Exacte "whereabouts"

Aangezien de injectiestangen van de Spin® injectie technologie niet afbuigen tijdens het afdalen, kan de exacte locatie (x en y) waar geïnjecteerd wordt, exact worden bepaald aan de hand van de gps-coördinaten. Daarnaast wordt de diepte waarop geïnjecteerd wordt continu gemeten en weergegeven door het Spin® meet- en loggingsysteem.

Gerichte injectie

Het Spin® meet- en loggingsyteem stelt ons ertoe in staat om tijdens elke injectie het injectieproces continu en traploos bij te sturen. Zo kan bijvoorbeeld gericht worden geïnjecteerd in bepaalde specifieke bodemlagen of kan de injectie gestopt worden van zodra een afsluitende kleilaag wordt bereikt.

Transparantie naar opdrachtgever, finale klant en consultant

De injectiediepte, geïnjecteerd volume, injectiedruk, injectiedebiet en de relatieve doorlatendheid worden continu gemeten en geregistreerd per centimeter diepte. Op deze manier kunnen injectielogs worden gegenereerd waarin een grafische overzicht wordt gegeven van de verspreiding van het product over het diepte-interval, de toegepaste drukken en debieten en de hydraulische doorlatendheid van de ondergrond. Deze injectielogs worden naderhand beschikbaar gesteld aan alle betrokken partijen zodat er een 100% transparantie wordt verschaft met betrekking tot de in uitvoering zijnde of uitgevoerde werken. Tevens kan op basis van de vaststellingen in deze injectielogs, de injectiestrategie dynamisch worden bijgesteld.

Efficiënt gebruik van injectieproducten

In het geval dagzomen, blow-out of reflux optreden, komt injectieproduct terug naar het bodemoppervlak en heeft het daar geen enkele werking of nut. Ongewenste fracturing geeft aanleiding tot de vorming preferentiële stroombanen en kortsluitstromingen waardoor het geïnjecteerde product niet op de beoogde locatie in de bodem terecht komt. Dankzij het ontwerp van de Spin® injectie technologie is er een significant lagere kans dat deze ongewenste fenomenen optreden waardoor de geïnjecteerde producten met een hogere efficiëntie worden toegepast.

Afdichten van de injectiepunten

Met de Spin® injectie technologie worden de boorgaten automatisch afgedicht met het oorspronkelijke bodemmateriaal bij het terugtrekken van de injectiestangen. Dit afdichten zorgt er enerzijds voor dat afgewerkte injectiepunten niet als preferentiele stroombaan worden gebruikt voor het injectieproduct tijdens de injectie op nabij gelegen injectiepunten. Hierdoor kunnen injectiepunten dichter bij elkaar worden geplaatst indien dit nodig is. Anderzijds zorgt dit afdichten van de injectiepunten ervoor dat er bij het terugtrekken van de injectiestangen geen injectieproduct langs het injectiepunt terug aan de oppervlakte komt; de zgn. reflux. Bijkomend verhindert de afdichten van de injectiepunten de vorming van verticale preferentiële stroombanen voor DNAPL (zinklagen) verspreiding.

Toegankelijkheid tot kleine ruimtes

Dankzij het ontwerp van de Spin® injectie technologie zijn er geen zware of grote machines nodig om significante injectiedieptes te bereiken. Speciaal voor kleine ruimtes met beperkte toegankelijkheid werd het Micro-Spin® injectietoestel ontwikkeld. Een standaard deuropening (B: 78 cm; H: 200 cm) is voldoende toegang te hebben tot de injectiezone en er is slechts een werkhoogte van 200 cm vereist.

Hydraulische doorlatendheidsprofielen van de ondergrond

Tijdens het injecteren met de Spin® injectie technologie wordt een relatieve maat voor de hydraulische conductiviteit bepaald. Daardoor wordt bijkomende gedetailleerde informative bekomen over de aanwezigheid van meer en minder goed doorlatende lagen in de ondergrond. Deze gegevens kunnen meer inzicht verschaffen in de verspreidingspatronen van de verontreiniging en de injectieproducten in de bodem. Doordat injectiepunten dikwijls in een dichter raster worden geplaatst dan meetpunten voor bodemonderzoek (zoals bijvoorbeeld peilbuizen of MIP sonderingen), kan met de Spin® injectie technologie meer gedetailleerde en 3D informatie van de doorlatendheid van de ondergrond verkregen worden.